OUR CLIENTS
தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் மீண்டும் தாக்குதல்
தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் மீண்டும் தாக்குதல் Posted on 01-Jul-2019 தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் மீண்டும் தாக்குதல்


 ¹¶‚«è£†¬ì, ü¨¬ô 1&

ªüèî£ð†®ùˆF™ Þ¼‰¶ è콂°„ ªê¡Á ï´‚èìL™ e¡H®ˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î îIöè eùõ˜èœ e¶ Þôƒ¬è èìŸð¬ì °î™ ïìˆF àœ÷¶.

Þ‰Fò ♬ôŠ ð°FJ™ e¡H®ˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î«ð£¶, ܃° ðìA™ õ‰î Þôƒ¬è èìŸð¬ìJù˜, ♬ôˆ ® õ‰îî£è‚ ÃP îIöè eùõ˜èœ 4 «ð¬ó A, Üõ˜èO¡ M¬êðì°è¬÷»‹ «êîŠð´ˆFòî£è Þôƒ¬è èìŸð¬ì e¶ °Ÿø꣆´ ÃøŠð´Aø¶.

Þôƒ¬è èìŸð¬ì AòF™ ð´è£òñ¬ì‰î 4 eùõ˜èœ ñí«ñ™°® ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ CA„¬ê‚è£è ÜÂñF‚èŠð†ìù˜.

 

Label