OUR CLIENTS
கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் வேண்டி ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை
கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் வேண்டி ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை Posted on 01-Jul-2019 கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் வேண்டி ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை


 ß«ó£´, ü¨¬ô 1&

߫󣆮™ Ã†ì‚ °®c˜ F†ìˆ¬î ªêò™ð´ˆî‚«è£K, â‹.â™. 㠫¹ ªõƒè죄êô‹ î¬ô¬ñJ™ ªð£¶ñ‚èœ, ݆Cò˜ ܽõôèˆ¬î ºŸÁ¬è J†´ «ð£ó£†ìˆF™ ß´ ð†ìù˜.

ß«ó£´ ñ£õ†ì‹ ªð¼‰¶¬øJ™ ªè£®«õK Æ´‚ °®c˜ F†ì‹ ܬñŠðè¡Á, îIöè Üó² ꣘H™ ²ñ£˜ Ï. 250 «è£® GF 嶂W´ ªêŒòŠ ð†´œ÷¶. Ýù£™, ð™«õÁ è£óíƒè÷£™ Þ¶õ¬ó Þ‰î‚ Ã†´ °®c˜ F†ì‹ G¬ø«õŸøŠ ðì£ñ™ àœ÷¶.

Þîù£™ ß«ó£´ ñ‚èœ º¬øò£ù °®c˜ MG«ò£è‹ Þ¡P CóñŠð†´ õ¼A¡øù˜. 

Þ‰G¬ôJ™, ªè£®«õK- ªð¼‰¶¬ø Æ´ °®c˜ F†ìˆ¬î àì«ù ªêò™ð´ˆî «è£K â‹.â™.㠫¹ ªõƒ è죄êô‹ î¬ô¬ñJ™ ªð£¶ ñ‚èœ, ñ£õ†ì ݆Cò˜ ܽõôèˆ¬î ºŸÁ¬èJ†´ «ð£ó £†ìˆF™ ß´ð†ìù˜. Þ¬îò´ˆ¶ «è£K‚¬è ñ¬õ ñ£õ†ì ݆CòKì‹ ÜOˆîù˜.

 

 

Label