OUR CLIENTS
உரிமம் இன்றி இயங்கும் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநரகம்
உரிமம் இன்றி இயங்கும் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநரகம் Posted on 01-Jul-2019 உரிமம் இன்றி இயங்கும் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை  மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநரகம்


 ªê¡¬ù, ü¨¬ô 1&

îIöèˆF™ àKñ‹ ªðø£ñ™ Þòƒ°‹ ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ è‡ìPòŠð†´, ÜõŸP¡ e¶ àKò ïìõ®‚¬è â´‚èŠð´‹ â¡Á ñ¼ˆ¶õ «ê¬õèœ Þò‚°ïóè‹ â„êKˆ¶œ÷¶.

 îIöèˆF™ 70 ÝJ󈶂°‹ «ñŸð†ì ñ¼ˆ¶õñ¬ùèÀ‹, AOQ‚°èÀ‹, CPò Ü÷Mô£ù ñ¼ˆ¶õ ¬ñòƒèÀ‹ ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. ªð£¶õ£è ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ, AOQ‚°èœ ÝAòõŸÁ‚° ðF¾ àKñ‹ ªðÁõ¶ ÜõCò‹. Üšõ£Á àKñ‹ ªðŸø£½‹ 5 ݇´èÀ‚° å¼ º¬ø Üî¬ùŠ ¹¶ŠH‚è «õ‡´‹. Üî¡ð®, àKñ‹ «è£K M‡íŠHŠð èì‰î ñ£î‹ 31 õ¬ó Üõè£ê‹ õöƒèŠð†ì¶. ܉î è£ôè†ìˆ¶‚°œ 24 ÝJó‹ ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ, AOQ‚°èœ ¹Fî£è ðF¾ àKñ‹ «è£K M‡íŠHˆF¼Šðî£èˆ ªîKAø¶.

 Þ¬îò´ˆ¶, ܉î ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO¡ àœè†ì¬ñŠ¹ õêFèœ °Pˆ¶ ñ£õ†ì‰«î£Á‹ ²è£î£ó «ê¬õèœ Þ¬í Þò‚°ï˜ î¬ô¬ñJô£ù °¿Mù˜ ÝŒ¾ ªêŒ¶ õ¼A¡øù˜. Üî¡ Ü®Šð¬ìJ™, 𣶠ÝJ󈶂°‹ «ñŸð†ì ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ ÝŒ¾ ªêŒòŠð†®¼Šðî£èˆ ªîKAø¶. ÜF™ ªð¼‹ð£ô£ùõŸP¡ àœè†ì¬ñŠ¹ õêFèœ Þ‰Fò ñ¼ˆ¶õ 辡CL¡ MFèO¡ð® Þ¼Šð, ÜõŸÁ‚° àKñ‹ õöƒ°‹ ïìõ®‚¬èèœ º¡ªù´‚èŠð†®¼Šðî£è ñ¼ˆ¶õ «ê¬õèœ Þò‚°ïóè ÜFè£Kèœ ªîKMˆîù˜.

 Ü«î«õ¬÷J™, àKñ‹ «è£K M‡íŠH‚è£ñ™ MFèÀ‚° ¹ø‹ð£è Þòƒ°‹ ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ è‡ìPòŠð†´, ÜõŸP¡ e¶ àKò ïìõ®‚¬è â´‚èŠð´‹ â¡Á‹ Üõ˜èœ ÃPù˜.

Label